Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu oraz przesłanego potwierdzenia zawierającego ostateczną kalkulację zamówienia. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności wybranymi dodatkami i transakcji. Łączna cena zamówienia przesłana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: przelewem na konto po otrzymaniu maila potwierdzającego wartość zamówienia od Sprzedawcy.
 5. Termin płatności należności przypada na chwilę otrzymania potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy.
 6. Rachunek z tytułu Usługi Sprzedaży zostaje dołączony do wysyłki Produktów zgodnie z zamówieniami i wysłany pod adres Klienta.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, po weryfikacji przyczyny w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, jednakże pomniejszoną o koszty powstałe w wyniku przygotowania zlecenia zamówienia, tj. 30% wartości zamówienia,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Płatność z tytułu zawartej umowy, należy uiścić przelewem do 7 dniu od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu i braku wpłaty, zawarta umowa dotycząca złożenia zamówienia, zostanie anulowana.

Obsługa zamówień

Salon w Rzeszowie

Al. Rejtana 49/7

35-326 Rzeszów

tel: +48 605 481 655

Fabryka

ul. Bartkówka 39

36-065 Dynów

tel./fax +48 691 811 549